Објект Сочоглед

Објект "Сончоглед" на улица "Локов" бр.11, во населба Кисела Вода

Објектот е од тврда градба. Во состав на објектот е централната кујна, опремена со HASAPP стандарди која секојдневно подготвува храна за сите деца присутни во "Весели Цветови" и редовно се дистрибуира по објект со возило.

Објектот располага со вкупна корисна површина до 1523м2 и дворно место од 2757м2. Истиот располага со 8 занимални, 1 кабинет за воспитниот тим, 1 амбуланта, 1 фискултурна сала, 6 административни простории, 3 кујни, 10 санитарни чворови, 3 магацини, 2 перални, 1 котлара и 1 скривница. Просториите се затоплуваат со централно греење.Капацитетот на објектот е 180 деца.

Објектот располага во јасли и градинка.
Во јаслениот дел децата се згрижени во една група, и тоа:

  • од 12 - 24 месеци - 1 група

Во групите со деца од јаслена возраст работат негуватели.

Во делот градинка децата се воспитуваат и згрижуваат во 7 воспитни групи, и тоа:

  • од 2 - 3 години - две групи
  • од 3 - 4 години - една група
  • од 4 - 5 години - две групи
  • од 5 - 6 години - две групи

Во секоја група активностите ги реализираат стручни воспитни тимови (воспитувач и негувател).

Телефон за информации: 02/ 2779-662