"Весели Цветови" спроведува темелна 12 часовна програма за рано воспи-тување, образование и грижа за деца со навршени 8 месеци живот до поаѓање в училиште.

Оваа предучилишна програма се спроведува секојдневно, од понеделник до петок, (градинката не работи во сабота, недела и во празници кои се прославуваат во РМ).

Постојат два основни организациони облици:

  • јасли (за деца од една до две години)
  • градинка (за деца од две години до поаѓање в училиште)

Целите и задачите на примарната програма се поттикнување и развој на сите актуелни и потенцијални можности на детето (физички, интелектуални, социо-емоционални, комуникациски и изразни).

Во воспитно-образовната работа ги вклучувме и децата со посебни потреби - деца со тешкотии, како и талентирани деца и надарени деца.

Со децата редовно работи стручен тим за воспитување и згрижување, (воспитувачи, негуватели) и повремено педагог, психолог и дефектолог.