СТАНДАРД СТРАТЕГИЈА НОСИТЕЛИ ДИНАМИКА
Да се обезбеди квалитетна исхрана (подготовка на оброци), да се влијае на времето и начинот на земање да одговараат на потребите и навиките на детето. Планирање и прилагодување на менито според возраста.
Со индивидуален пристап кон детето да се почитуваат вистинските потреби за квалитетен оброк и внес на течности.
Медицинската сестра,
готвачи, 
воспитувачки, негуватели
педагог,
Континуирано, во текот на целата година
       
Да се обезбеди спроведување на различни дневни активности и одмор, со унапредување на хигиенско-здравствените услови. Унапредување на самостојноста и самопослужувањето и усвојување на културно-хигиенски навики, со употреба на адекватен прибор.
Анализа на забележаното, и
нструктивна работа.
Негувателки, здравствен работник, педагог. Континуирано, во текот на целата година
       

Вклучување во рекреативни програми на поголем број на деца.

Обезбедување и унапредување на хигиената на внатрешниот и надворешниот простор.


Следење на растот, развојот и здравјето на децата.

Да му се обезбеди на детето сон и одмор според вистинската потреба, со удобно легло и постелнина и со соодветна облека и поволни микрокли-матски услови (чист и проветрен простор).

Да се обезбеди сигурен и квалитетен престој на воздух, со поттикнувачки активности.
Да се интензивираат мали дневни физички активности, кои имаат цел да го зачуваат здравјето.

Стоматолог

Лекари

Медицинска сестра

Медицинска сестра, негуватели
Континуирано, во текот на целата година
       
  Да им се овозможи на децата престој во чиста и здрава средина, со развивање и засилување на еколошката свест.


Систематски преглед на забите, со цел да се открие раниот кариес.

Превентивни мерки - миење на забите.

Здравствени трибини кои се тематски поврзани за   возраста на децата.

Антрополошки мерења и навремено откривање на отстапувања.

Информирање на родителите за здравствената состојба на детето.
 

Еднаш годишно

 

 

Континуирано

 

 

Двапати годишно

 

 

По потреба