Објект Синоличка

Објект "Синоличка" на ул."Петар Дељан" бр.9

Објектот е од монтажен тип, располага со вкупна корисна површина од 1009м2 и дворно место од 2596м2. Објектот има 9 занимални, 1 кабинет за воспитниот тим, 1 амбуланта, 1 фискултурна сала, 1 чајна кујна, 1 административен простор, 4 санитарни чворови, 1 магацин, 2 подрума и 1 котлара. Просториите се затоплуваат со централно греење. Капацитетот на објектот е 210 деца.Објектот располага во јаслен дел и градинка.

Во јаслениот дел децата се згрижени во три групи, и тоа:

  • од 9 - 12 месеци - една група
  • од 12 - 18 месеци - една група
  • од 18 - 24 месеци - една група

Во групите со деца од јаслена возраст работат негуватели.
Во делот градинка децата се воспитуваат и згрижуваат во 7 воспитни групи, и тоа:

  • од 2 - 3 години - две групи
  • од 3 - 4 години - две групи
  • од 4 - 5 години - една група
  • од 5 - 6 години - две групи

Во секоја група активностите ги реализираат стручни тимови (воспитувач и негувател).

Телефон за информации:

  • Синоличка: 02/ 2779-170