Објект Мимоза

Објект "Мимоза" на улица "Антон Попов" бр.43 во населба Кисела Вода

Објектот е од тврда градба и располага со вкупна корисна површина од 820м2 и дворно место од 926м2. Минатата година е направена реконструкција на прозорите и дел од вратите, реконструкција на санитарните чворови комплетно и промена на покривот со пластифициран лим. Објектот има 7 занимални, 1 кабинет за воспитниот тим, 1 фискултурна сала, 2 административни простори, 2 кујни, 1 трепезарија, 2 санитарни чворови, 1 магацин и 1 котлара. Просториите се затоплуваат со централно греење.

Капацитетот на објектот е 140 деца. Објектот располага во јаслен дел и градинка. Во јаслениот дел децата се згрижени во една група, и тоа:

  • од 12 - 24 месеци - 1 група

Во групите со деца од јаслена возраст работат негователи.
Во делот градинка децата се воспитуваат и згрижуваат во 6 воспитни групи, и тоа:

  • од 2 - 3 години - две групи
  • од 3 - 4 години - една група
  • од 4 - 5 години - две групи
  • од 5 - 6 години - една група

Во секоја група активностите ги реализираат стручните тимови (воспитувач и негувател).

Телефон за информации:

  • Мимоза: 02/ 2770-488