Објект Кокиче

Објект "Кокиче" на ул. "Ѓорѓи Сугаре" бр.2

Објектот е од монтажен тип. Истиот е реконструиран во 2009 година со промена на прозори и врати и реконструкција на санитарните чворови.Објектот располага со вкупна корисна површина од 671м2 и дворно место од 2668м2. Објектот има 4 занимални, 1 кабинет за воспитниот тим, 1 амбуланта, 1 чајни кујни, 1 санитарен чвор, 1 магацини, 1 перална и 1 котлара. Просториите се затоплуваат со централно греење.

Капацитетот на објектот е 90 деца. Децата се воспитуваат и згрижуваат во 4 воспитни групи и тоа:

  • од 2 - 3 години - една група
  • од 3 - 4 години - една група
  • од 4 - 5 години - една група
  • од 5 - 6 години - една група

Во секоја група активностите ги реализираат стручни тимови (воспитувач и негувател).

Во состав на објектот е Управата на детската градинка.

Телефон за информации:

  • Кокиче: 02/ 2776-235
  • Управа: 02/ 2776-236