Советувалиште

МИСИЈА НА СОВЕТУВАЛИШТЕТО:
воспитно, превентивно и советодавно
да го олесниме процесот на растење и созревање на детето
развивајќи ги неговите потенцијали,
да му помогнеме да биде успешно, самостојно и задоволно,
а родителите да бидат исполнети и сигурни во себе“


Советувалиштата за деца и родители во рамките на предучилишните установи се воведоа во 2014 година. Како законска обврска и нужност, во ЈДГ „Весели Цветови“ – на општина Кисела Вода во Град Скопје, од истата година започна со обезбедување на услови за започнување на ефикасно функционирање на Советувалиштето за деца и родители. Во 2015 година е донесена Програмата за работа на Советувалиштето за деца и родители.

Советувалиштето за деца и родители во ЈДГ „Весели Цветови“ – на ОКВ во Град Скопје има за цел да им пружи помош на децата, родителите и вработените во подобрување на воспитно-образовниот процес на установата. Улогата на Советувалиштето е пред се превентивна и советодавна.

Советувалиштето својата работа ја извршува преку:

 • советување на деца,
 • советодавни-консултативни средби со родители,
 • соработка со воспитно-негователскиот тим,
 • организирање на стручни предавања и стручни усовршувања.

Кога станува збор за советодавна работа со деца, таа се однесува на следното:

 • помош во процесот на адаптација,
 • поттикнување на когнитивниот, емоционалниот и социјалниот развој,
 • поттикнување на потенцијалите, откривање на талентираност и надареност,
 • поттикнување на самодовербата и мотивираноста на децата.

Кога станува збор за советодавна работа со родители, таа се однесува на следното:

 • рано препознавање на развојни ризици,
 • рана интервенција во случај на ризик,
 • психолошка, педагошка и социјална поддршка на родителите,
 • поддршка на родителот во детскиот развој,
 • стручни предавања за родителите.

Стручните работници се оние кои ја организираат, водат и спроведуваат работата и активностите на Советувалиштето за деца и родители. Притоа, родителите можат да побараат стручна помош од најразлични области на делување или стручен профил на стручниот работник. Оттаму, родителите во ЈДГ „Весели Цветови“ – на општина Кисела Вода во Град Скопје можат да добијат советодавни услуги од следните стручни области:

 • Педагошки советодавни услуги,
 • Логопедски советодавни услуги,
 • Дефектолошки советодавни услуги и
 • Советодавни услуги од доменот на социјалната работа,

Распоредот на работа на Советувалиштето за деца и родители е пред се организирано според потребите на родителите, а воедно и секој работен ден до 12 до 14 часот во просториите на Советувалиштето – во Управата на установата, на ул. Ѓорѓи Сугаре бр.2, Кисела Вода.

Стручни работници во ЈДГ „Весели Цветови“ – на ОКВ во Град Скопје кои ја организираат и спроведуваат работата во Советувалиштето за деца и родители се:

 1. Педагог – Николина Блажевска
 2. Социјален работник – Весна Блажевска
 3. Логопед – Наташа Живковска и
 4. Дефектолог – Анета Јовановска.

За Нас

Градинката Весели Цветови започнала со работа во далечната 1945 година во Скопје.

По ослободувањето на нашата земја, на 15 Март 1945 година, Народниот одбор на Скопската околија ја формирала установата "Мирче Ацев". 
Градинката почнала да работи во станбена зграда со 20 деца и 3 вработени.

Прочитај повеќе...

Посетеност

Денес40
Вчера228
Оваа недела1263
Овој месец268

Моментално посетители

2
Онлајн

2024-03-02

Политика за колачиња