Специјални возила и нивната улога

Тема:,, Сообраќајна врвулица"
Објект:,, Сончоглед"
Воспитна група: 4-5 години
Воспитувач : м-р Габриела Стојановска
Неговател : Латина Крчаноска
Активност : "Специјални возила и нивната улога,,
Активноста протече со голем интерес од децата за изработка и нивна креативност на специјалните возила и тоа: противпожарникарно возило, полициско возило, амбулантно возило. Активноста продолжи со имитативна игра гаснење на пожар. Децата активно учествуваа во активностите и учеа преку игра.