Сообраќајна врвулица

Тема:,, Сообраќајна врвулица"
Објект:,, Сончоглед"
Воспитна група 4-5
Воспитувач : м-р Габриела Стојановска
Неговател : Латина Крчаноска
Активност : Игри на отворено и набљудување на улица-раскрсница