Сообраќајни знаци

ТЕМА НА НЕДЕЛАТА: УЛИЦА ВРВУЛИЦА

ДАТА: 22.05.2020

РЕАЛИЗАТОР: ЕЛИЗАБЕТА СТОЈКОВСКА


АСПЕКТ НА РАЗВОЈ: Когнитивен развој и стекнување на општи знаења.


СТАНДАРД:

 • Детето може да научи нови работи и да стекне нови искуства.
 • Детето може да воспостави контрола на движењето на дланките и прстите.

НАСЛОВ НА ТЕМА: СООБРАЌАЈНИ ЗНАЦИ


АКТИВНОСТ:

1. Разговор/говорна игра

* Потребни материјали:

 • слики
 • енциклопедија со сообраќајни знаци
 • детски списанија

01

Сообраќајните знаци имаат важна улога во регулирање на сообраќајот.

Сообраќајните знаци се разликуваат според нивната важност.

Постојат неколку вида на сообраќајни знаци:

 • сообраќајни знаци кои означуваат опасност и имаат форма на триаголник.
02
03

 • сообраќајни знаци кои служат за известување и имаат форма на квадрат.
04
05

 • сообраќајни знаци кои означуваат забрана и имаат форма на круг и знакот СТОП кој е осумаголник.
06
07

 • семафорите спаѓаат во светлосни сообраќајни знаци.

08

Секое дете може да каже што знае за сообраќајните знаци и да ги опише.


2. Практична креативна активност

* Изработка на сообраќајни знаци

Потребни материјали:

 • хартија во боја
 • ножички
 • лепак
 • шпатула или цевка
09
10

3. Гледање на видео:

Што значи знакот стоп?

https://www.youtube.com/watch?v=qmdh86CBJQs


ЦЕЛИ:

 • Стекнување на елементарни претстави и знаења од областа на сообраќајот (сообраќајни знаци).
 • Да се поттикне да држи ножички со една рака и да сече хартија по зададена линија.

ИНДИКАТОРИ:

 • Детето се запознава со видови сообраќајни знаци и се обидува да ги препознае истите.
 • Детето самостојно ги држи ножичките и држи хартија.