Сонце

ТЕМА НА НЕДЕЛАТА: Летни радости

ДАТА: 24.07.2020

РЕАЛИЗАТОР: Мануела Ивановска


АСПЕКТ НА РАЗВОЈ: Когнитивен развој и стекнување општи знаења

  • Детето стекнува информации од средината и опкружувањето преку набљудување и манипулација. (Детето ги  препознава визуелните слики, приказни на предметите и појавите од средината)
  • Детето демонстрира интерес за учество во разни форми и визуелна креативност(Детето самосројно црта и бои предмети и појави кои му се познати)

1


НАСЛОВ НА ТЕМА: ,, Сонце''


АКТИВНОСТ:

1А. Говорна игра, обработка на текст и слики со Сонце     

Сонцето дава топлина и светлина. Сонцето е обновлив извор на Енергија. Без Сонцето нема живот ни во воздухот, на земјата, ни на Земјата, ни во водата.

2
3

1Б. Разговор-Говорна Активност, слики со сонце

Кога цртаме или боиме низ прозорецот Сонцето секогаш светлина ни праќа, секое лето, пак, со силна топлина се враќа...

4
5
6

1В. Објаснување и Илустрација за најголемата Ѕвезда – Сонцето

7

Сонцето ги загрева воздухот, водата, земјата. Низ воздухот кружи топлината што ни ја праќа, и со облаците се дружи, па како дождовни капки на земјата понекогаш паѓа, а од земјата ново Коренче се раѓа.

8

9


2. Практична креативна активност, Ликовна активност

10

https://www.facebook.com/papermagicreny/videos/553306905106138/

- Музичка активност:

https://www.youtube.com/watch?v=1RxzsvwdriM

-Разговор, Физичка  Активност и Игри со Сонцето

https://www.youtube.com/watch?v=qIGRZS-YMWo&t=81s


ЦЕЛИ:

  • Да се оспособи за користење на истражувањето, набљудувањето, разговор и објаснување, како средства за откривање и учење.
  • Да се поттикне преку користење на ликовна техника да ги изразува своите мисли и чувства.
11
12
13