Природата во есен има своја боја

Природата во есен има своја боја. Креативна работилница во природа со есенски лисја.
Објект: Ѓурѓица
Воспитувач: Јулијана Димитриевска
Негувател: Билјана Блажевска