Пешачки премин

ТЕМА НА НЕДЕЛАТА: УЛИЦА ВРВУЛИЦА

ДАТА: 20.05.2020

РЕАЛИЗАТОР: Зорица Никова Цингулоска


АСПЕКТ НА РАЗВОЈ:  Развој на јазик, описменување и комуникација.


СТАНДАРД:  Детето се вклопува во разговор, го разбира она што го слуша и соодветно реагира.


НАСЛОВ НА ТЕМА:  ПЕШАЧКИ ПРЕМИН


АКТИВНОСТ:

1. Говорна игра.

* Потребни материјали:

 • слики
 • илустрации
 • детска литература
 • видео запис

Што е тоа пешачки премин?

 • Обележан пешачки премин  е дел од површината на улицата, наменет за премин на пешаци преку улица и обележан со ознаки на улицата со сообраќаен знак за известување.
 • Пешачки остров  е издигната или на друг начин обележана површина на улицата, наменета за привремено задржување на пешаци кои преминуваат преку улица, влегуваат или излегуваат од возило на јавниот сообраќај.
 • Пешачка патека е дел од пат наменет за движење на пешаци.
01
02

Видео запис:

https://semaforko.mk/shto-e-peshachki-premin


2. Практична креативна активност:

* Потребни материјали:

Изработка на пешачки премин

Потребни материјали:

 • картон
 • хартија
 • лепак
 • ножици
 • водени бои

03


3. Mузичка игра:

https://www.youtube.com/watch?v=l2baP0DZ580

4.Цртан филм

https://www.youtube.com/watch?v=_yBPARNH9dU


ЦЕЛИ:

 • Поттикнување на детето во концептуалното разбирање на зборовите, како и правилен изговор на истите.
 • Поттикнување и охрабрување на детето да разгледува сликовници книги и списанија, и именување на сообраќајните правила.

ИНДИКАТОРИ/КОМПЕТЕНЦИИ:

 • Детето го знае значењето на некои специјализирани зборови на пример пешачки премин.