На улица

ТЕМА НА НЕДЕЛАТА: УЛИЦА ВРВУЛИЦА

ДАТА: 19.05.2020

РЕАЛИЗАТОР: Николина Вељановска


АСПЕКТ НА РАЗВОЈ:  Социоемоционален развој.


СТАНДАРД:  Детето се гордее со своите постигнувања и верува во своите способности.


НАСЛОВ НА ТЕМА:  На улица


АКТИВНОСТ:

1. Говорна игра

* Потребни материјали

 • слики
 • илустрации
 • детска литература

Што е улица и нејзини делови?

Улицата е најчесто поплочена, со придружна изградена околина. Може да биде обична земјена патека, но најчесто е поплочена со тврда подлога – асфалт, бетон, плочки.

Таа е составена од коловоз (за движење на сообраќајни средства - автомобили, автобуси, камиони) и тротоар (за движење на пешаци).

Сообраќајните средства се движат по десната страна од коловозот. Истото важи и за пешаците на тротоарите.

Правила кои треба да се почитуваат кога преминуваме улица:

 • Пешаците ја преминуваат улицата на пешачки премин (зебра).
 • Кога ја преминуваме улицата прво погледнуваме лево,па десно и потоа ја преминуваме улицата.
 • Никогаш не претрчувај преку улица!
 • Премини ја улицата по најкраток пат - по права линија, никогаш накосо!
 • Улицата не е место за играње.

1


2. Практична, креативна активност:

Изработка на улица (коловоз, коловозна лента)

* Потребни материјали:

 • бели листови
 • темна хартија (црна или темно сива)
 • лепак
 • ножици
2
3

“ДА СЕ ДВИЖИМЕ ПО УЛИЦА ,ПРАВИЛА ДА ПОЧИТУВАМЕ, ПРАВИЛНО СООБРАЌАЈНО ДА СЕ ОДНЕСУВАМЕ”.


3. Видео клип:

Бон тон на улица

https://www.youtube.com/watch?v=_yBPARNH9dU


ЦЕЛИ:

 • Да се поттикнува да искажува радост и задоволство од успешно извршената работа.
 • Да се оспособи внимателно да ја преминува улицата во придружба на возрасна личност.

ИНДИКАТОРИ/КОМПЕТЕНЦИИ:

 • Детето умее да ги објасни резултатите од својата работа.
 • Детето ги познава правилата за безбедно поминување на улица.