Како растат растенијата

ТЕМА НА НЕДЕЛАТА: РАСТЕНИЈА И ИНСЕКТИ

ДАТА: 24.08.2020


РЕАЛИЗАТОР: ЖАКЛИНА ЈОРДАНОВА


АСПЕКТ НА РАЗВОЈ: Физичко здравје и моторен развој


СТАНДАРД:

 • Детето покажува интерес кон печатени материјали
 • Детето може да воспостави контрола на движењето на дланките и прстите

НАСЛОВ НА ТЕМА: КАКО РАСТАТ РАСТЕНИЈАТА?


АКТИВНОСТ:


1. Разговор/енциклопедија

*Потребни материјали:

 • слики
 • енциклопедија за растенија

Растенијата се многуклеточни автотрофи, што значи произведуваат храна. Според животниот век се делат на: едногодишни, двегодишни и повеќегодишни.

Растенијата имаат 3 животни процеси: фотосинтеза, дишење и транспирација.

Што им е потребно на растенијата да растат и правилно да се развиваат?

 • сонце, вода, воздух и минерални материи
1
2
3

Постојат повеќе видови на растенија

4

5


2. Практична активност - Садење на семе од различни растенија

* Потребни материјали:

 • саксии
 • хумус
 • семиња
 • вода
6
7
8
9
 
10

3. Музичка игра:

- "Јаболче и крувче"

https://www.youtube.com/watch?v=_RLjE-LT18Q


ЦЕЛИ:

 • Да се развие способност за користење на книга, енциклопедија
 • Да се развива вештина на движење на прстите и дланките за конкретна цел (садење на семиња)

ИНДИКАТОРИ:

 • Детето самостојно разгледува енциклопедија
 • Детето учествува во практична активност и се обидува да насади семе од растение