Игри во надворешната средина и опкружувањето

Група Срциња, 5-6 години, Ѓурѓица
Воспитувач-Мануеа Ивановска
Негувател-Вера Павловска
Децата бараа и прибираа материјали од средината и се гордееа со своите достигнувања и веруваа во себе,ги презентираа своите идеи во активноста.