Игри со тесто

ТЕМА НА НЕДЕЛАТА: Летни игри

ДАТА: 27.07.2020 год.

РЕАЛИЗАТОР: Александра Ѓорѓиевска


АСПЕКТ НА РАЗВОЈ: Моторен развој и развој на ситна моторика на дланките и прстите


НАСЛОВ НА ТЕМА: Игри со тесто


АКТИВНОСТ:

Гатанка: Тој што меси со тесто игра, а од неговите игри една пита бидна!!! Како се вика?

ПЕКАР


1. Говорна игра.

* Потребни материјали:

  • Брашно,
  • вода,
  • сол,
  • зејтин,
  • сукало

- Со самото вклучување на децата во домашните активности кога се работи со тесто, тие се учат како се добива леб,производи од брашно и други пекарски производи...

- Учат како правилно да ракуваат со предмети за општа употреба и  како се меси и како се добива тесто.На тој начин со нивно активно, практично вклучување тие ги вежбаат дланките кога месат и моделираат и ја развиваат моториката на движењето на прстите.

- Развиваат одговорност и упорност изработувајќи ги своите производи од тесто,кифли леб,ѓевреци,како и желба за активно усовршување и креативност во својата практична активност...


2. Практична активност.

* Потребни материјали:

01

02

03

04

05

06


ЦЕЛИ:

  • Развој на ситна моторика, правилнo ракување, со предмети за општа употреба