Игра со сенки

ТЕМА НА НЕДЕЛАТА:  ЛЕТНИ ИГРИ И РАДОСТИ

ДАТА:  17.07.2020

РЕАЛИЗАТОР: КЛЕМЕНТИНА ПЕТРУШЕВСКА


АСПЕКТ НА РАЗВОЈ: Когнитивен развој и стекнување на нови знаења


НАСЛОВ НА ТЕМА: ИГРА СО СЕНКИ


АКТИВНОСТ:

1. Говорна игра/ разговор.

Се има своја сенка до него што си стои кога светлината го осветлува. Тоа е оној темен одраз на подот или површината кој секогаш го отсликува она што е осветлено.

Штом одреден извор на светлина како сонцето или друг извор на светлина ( елекрична светилка ) го осветлува предметот или човекот, животното, растението, на местото каде се сопрени зраците од светлината образуваат сенка.

Кога ќе ја попречиме светлината секогаш се појавува сенка.

1

 

Децата сакаат да си играат и истражуваат со сопствената сенка.
Можете  да изведувате најразлични движења и да создавате смешни и интересни сенки.

2

 

Можете да ги исцртате сенките на подот и да забележите дека во во различни позиции на светлината (сонцето) сенки изгледаат различно.

3

 

Инересно!!! Во анимираниот филм Петар Пан ја изгубил својата сенка и се обидува да ја пронајде но таа  му бега и се крие. Тој ќе успее да ја фати и повторно ќе ја залепи за своите чевли.

4
5

2. Практична креативна активност

* Потребни материјали:

  • Сет диви и домаашни животни играчки
  • Бели листови
  • Боички и молив

Постапка:

  1. Поставете ги животните на подот каде има светлина од сонце
  2. Поставете го белиот лист каде што паѓа сенката
  3. Исцртајте со молив и обојте

6

7

8
9

Идеа + Истражете и проверете кој од животните има нај голема а кој најмала сенка!

Направете изложба од цртежите со сенки!

Играјте: Погоди ја сенката на животното!


3. Пронајди и поврзи! Која сенка му припаѓа на кое животно!

10


ЦЕЛИ:

  • Детето стекнува нови сознанија и го збогатува своето сознајно искуство.
  • Детето се насочува и ја развива својата моќ на перцепција при воочување и споредување.