Детето и сообраќајот

Детето осознава за човекот како живо и општествено суштество.
Воспитна група Ѕвездички - 4 до 5 години, објект Ѓурѓица.
Воспитувач Данче Трпеска.
Негувател Милена Стоева.
Пешаци, семафори, улици и знаци се е тоа едно знај, тоа е сообраќај. Децата се стекнуваа со неопходното искуство и елементарни поими од областа на сообраќајот, неопходна за сигурноста на детето како учесник во сообраќајот. Стекнуваат навики на правилно и културно однесување на улица и во сообраќајот, запознавање со разните видови сообраќај, разни превозни средства, постојки и сообраќајни знаци и најважно сообраќајните правила.